ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Adventura s.r.o.:

Základní informace

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám předáváme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy:

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
 • zákonem. 1O1/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění 
 • zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společností ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

I. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR  je: ADVENTURA s.r.o., IČO: 44264704, DIČ: CZ44264704, sídlem Voroněžská 20, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 6209 (dále jen: „správce“ nebo Adventura).
Kontaktní údaje správce jsou:
Adventura s.r.o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10,
email: travel@adventura.cz, telefon: +420 271 741 734-6, +420 604 717 417

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

a) Základní identifikační údaje: Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s Adventurou uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní název, IČO a sídlo firmy.

b) Kontaktní údaje: Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

c) Fakturační údaje: Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

d) Údaje pro zprostředkování víz: V případě, že žádáte Adventuru o zprostředkování udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, předáváte k uzavření a ke splnění takové smlouvy o zprostředkování ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje. Dále poskytujete ke zpracovávání údaje, informace a dokumenty v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí, obsažené v jednotlivých žádostech a formulářích příslušných úřadů nebo formulářích Adventury zpracovaných v souladu s požadavky zastupitelských úřadů příslušných zemí (těmi mohou být například fotografie, rodné příjmení, jména a příjmení rodičů, informace o zdravotním stavu, o zaměstnání, Vašich cestách, podnikání, příp. další požadované doklady).

e) Fotografie a videozáznamy: V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je Adventura oprávněna z jeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá Adventuře vlastní fotografie a videozáznamy.

f) Údaje pro potřeby marketingu: Na základě vámi uděleného souhlasu s odběrem newsletteru e-mail, případně pokud Vy sami následně vyplníte jméno, příjmení, telefon. Na základě Vašeho požadavku o zaslání katalogu jméno, příjmení a adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země)

g) Cookies: Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách využíváme tyto soubory cookie: IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení, prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení, adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

h) Další analytické nástroje: Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy a dobu strávenou na webových stránkách. Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs .

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

Pro orientaci, za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracovávání rozdělili na dvě základní části. V té první jsou údaje nutné pro poskytování našich služeb a nepotřebující Váš souhlas, ve druhé kdy Váš souhlas ke zpracování potřebujeme.

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný:

 • pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných Adventurou
 • žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb
 • pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění

Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V případě smluv o zprostředkování udělení víz pak o všechny údaje uvedené v žádostech a formulářích a v přiložených dokumentech/dokladech nutných pro udělení víz dle požadavků příslušných zastupitelských úřadů dle platných právních předpisů daného státu.
Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Správce jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti
Po ukončení Vaší smlouvy Adventura uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Po ukončení Vaší smlouvy je Správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem CK Adventura jako správce je:

 • informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty cestovní kanceláře Adventura s.r.o., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo
 • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů
 • obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů

3.2. Zpracovávání osobních dat podmíněné Vaším výslovným souhlasem

Pokud jste dosud nebyl/a naším zákazníkem, ale máte zájem být informován o našich službách a udělíte nám k tomu výslovný souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných Adventurou a jejími partnery formou e-mailových zpráv (ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Za tímto účelem Adventura zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa (event. i jméno, příjmení a telefon, pokud jste tyto údaje sami vyplnili). Poskytnutý souhlas je zcela dobrovolný a bez udělení tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám žádné nabídky ani jiná obchodní sdělení zasílány nebudou.

Pokud jste byl/a naším zákazníkem a vyslovil/a jste souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů během pobytu na zájezdu a čerpání služeb, nebo pokud jste poskytl/a takové fotografie a záznamy Adventuře, zpracovává Správce tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných Adventurou v hmotné podobě, tak na webových stránkách Adventury a Facebooku.
Poskytnutý souhlas je zcela dobrovolný a bez jeho udělení pořizovat fotografie a videozáznamy nebudeme.

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci I.  

IV. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo skartuje.

a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.

 • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Adventury
 • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Adventury po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak předpisy o účetnictví, daňovými předpisy apod.

b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.
Jestliže jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním.

V. Způsoby zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Adventury, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Správce a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v Adventuře.

VI. Přístup k Vašim osobním údajům a jejich zabezpečení

Pro účely zpracování Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Adventura a její zaměstnanci jako správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • poskytovatelům ubytování, leteckých a transferových služeb
 • našim a partnerským průvodcům
 • pojišťovně Uniqa
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery a s kterými máme uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti o osobních údajích

Pokud jste si vybrali pro Váš zájezd destinaci mimo země Evropského hospodářského prostoru, Vaše osobní údaje budou v nutném rozsahu předány do této třetí země. Veškeré předávání osobních údajů do třetích zemí provádíme vždy při zachování ochrany Vašich osobních údajů a to pouze, pokud existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů v příslušné třetí zemi, nebo přijmeme vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, o nichž Vás budeme na Vaši žádost informovat.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a průběžně aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.